Om Repair


Vi lever i en tid med store omveltninger, med konsekvenser på alle plan. Oversikt, påvirkning og løsning synes utenfor vår rekkevidde. Samtidig formes verden av alle de små, håndgripelige og gradvise påvirkningene. Det er disse endringene og endringsprosessene REPAIR-prosjektet søker å utforske.

REPAIR er en tverrfaglig plattform der vi utforsker reparasjon som tankesett, ferdighet og estetiske uttrykk. Programmet skal fungere som et levende bindeledd mellom teori og praksis, mellom materiell og ikke-materiell produksjon.

REPAIR handler om å se nye muligheter i en verden i omstilling, gjennom transformasjoner, reparasjoner, restaurasjoner, rekonstruksjoner og addisjoner. På denne måten skapes nå-tidig relevans med utgangspunkt i, og kraft fra, noe allerede eksisterende. Det handler ikke om søken etter perfekte, allmenngyldige eller evige løsninger, men om muligheter for og kvaliteter ved videreføring av noe vi allerede har. Det handler om reform, ikke om revolusjon.

REPAIR handler også om å hente inspirasjon og å tilegne seg nye ferdigheter for selv å medvirke i endringsprosessen. Gjennom håndgripelige og fantasifulle idéer, bearbeidinger og tanker ønsker vi å skape engasjement, handling og kunnskap til endring. Det handler ikke så mye om å identifisere problemer som om gleden ved og evnen til å trekke i positiv retning.

I løpet av prosjektperioden vil publikum møte REPAIR på ulike nivåer, fra det abstrakte og uhåndgripelige til det håndfaste, jordbundne og konkrete. De ulike delene vil overlappe og komplimentere hverandre. Fortellinger om reparasjon vil vises, skapes og utspille seg i utstillinger, workshops, kurs, foredrag, filmer, publikasjoner og dialoger mellom kunstnere, arkitekter, designere og andre relevante aktører. Formen vil være inkluderende med rom for et aktivt og deltagende publikum. Alle delprosjekter vil utforske og forsøke å trekke tråder fra det aller minste til det aller største. Denne skaleringen, der perspektivet belyses fra mikro til makro, vil være gjennomgående og speile endringsprosesser på ulike nivåer.

Utstillingen Little Norway er første del av Galleri ROM sitt REPAIR-program og utforsker reparasjon og tilhørighet. Den 27. oktober åpner utstillingen Potensial. I 2017 vil vi ha to utstillinger: Ressurs og Ferdighet.

Velkommen til REPAIR på galleri ROM!